Kitty Schoute

Energetisch Therapeut

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst('WGBO') opgelegde verplichting.

 

In dit dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

- ter informatie aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of doorverwijzing naar andere behandelaar;

- voor het opstellen van een factuur (zie hierna).

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u uiteraard eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in uw dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

 

Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij aanvullende verzekering kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

- uw naam, adres en woonplaats;

- uw geboortedatum;

- uw registratienummer zoals bekend bij de zorgverzekeraar;

- de datum van behandeling;

- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde' of 'psychosociaal consult' en

- de kosten van het consult.

 

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden